Laatst bijgewerkt op 21/11/2023

– INHOUD –

PREAMBLE

ARTIKEL 1. PARTIJEN

ARTIKEL 2. DEFINITIES

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSBEREIK

ARTIKEL 4. PERSOONSGEGEVENS

4.1 Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking
4.2 Identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming
4.3 Gegevensverzameling
4.4 Respect voor rechten
4.5 Overdracht van verzamelde gegevens

ARTIKEL 5. BELEID INZAKE COOKIES

5.1 Gebruik van cookies
5.2 Doeleinden van cookies
5.3 Gebruikte tracers
5.4 Uw cookievoorkeuren configureren
5.5 Maximale bewaarperiode voor tracers
5.6 Verzet tegen het gebruik van cookies

ARTIKEL 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 Wettelijke bescherming van Site-inhoud
6.2 Contractuele bescherming van Site-inhoud

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

7.1 Wijzigingen
7.2 Heel
7.3 Niet-ontheffing
7.4 Talen
7.5 Oneerlijke voorwaarden

ARTIKEL 8. GESCHILLEN

8.1 Toepasselijk recht
8.2 Arbitrage


PREAMBLE

Dit vertrouwelijkheidsbeleid informeert u over de manier waarop S.A.R.L. CAMPING VERTE VALLÉE de informatie gebruikt en beschermt die u ons eventueel doorgeeft tijdens het gebruik van deze website, die toegankelijk is via de volgende URL: https://www.campingvertevallee.com/.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde door S.A.R.L. CAMPING VERTE VALLÉE kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wettelijke of technologische ontwikkelingen. In dergelijke gevallen wordt de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker zodra ze online zijn geplaatst. Gebruikers moeten dit privacybeleid daarom regelmatig raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

ARTIKEL 1. PARTIJEN

Dit privacybeleid is van toepassing tussen S.A.R.L. CAMPING VERTE VALLÉE, hierna “de uitgever”, en elke persoon die verbinding maakt met de site, hierna “de internetgebruiker”.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

“Site-inhoud”: elementen van welke aard dan ook die op de Site worden gepubliceerd, al dan niet beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video’s, diagrammen, structuren, databases of software.

“Internetgebruiker”: elke persoon die verbinding maakt met de Site.

“Site”: de internetsite die toegankelijk is via de URL https://www.campingvertevallee.com/, evenals subsites, spiegelsites, portals en URL-varianten die daarmee verband houden.

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSBEREIK

Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor alle internetgebruikers. Alleen al door verbinding te maken met en/of te surfen op de Site accepteer je dit vertrouwelijkheidsbeleid volledig en zonder voorbehoud. Bovendien bevestigt het klikken op “OK, alles accepteren” in de informatiebanner met betrekking tot cookies die op de Site wordt weergegeven, dat u hiermee akkoord gaat. Op dezelfde manier erkent u dat u er volledig kennis van hebt genomen en dat u ze zonder beperkingen aanvaardt.

De internetgebruiker erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van de “uitgever” als bewijs, tenzij hij/zij het tegendeel bewijst.

Aanvaarding van dit vertrouwelijkheidsbeleid houdt in dat internetgebruikers de vereiste wettelijke bevoegdheid hebben om dit te doen, of dat ze minstens 16 jaar oud zijn, of bij gebrek hieraan dat ze de toestemming hebben van een voogd of curator als ze onbekwaam zijn, of van hun wettelijke vertegenwoordiger als ze jonger zijn dan 16, of dat ze een mandaat hebben als ze handelen namens een rechtspersoon.

ARTIKEL 4. PERSOONSGEGEVENS

Over het algemeen kunt u de Site bezoeken zonder vrijwillig persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In ieder geval bent u niet verplicht om deze informatie vrijwillig naar de “uitgever” te sturen.

Als u echter weigert, kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. In bepaalde gevallen kan de “uitgever” u vragen om uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie. Door deze informatie te verstrekken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking ervan door S.A.R.L. CAMPING VERTE VALLÉE, voor de in dit document aangegeven doeleinden en voor de aan het einde van elk formulier aangegeven doeleinden.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen en de geldende nationale wetgeving, verstrekt “de uitgever” u de volgende informatie:

4.1 Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens op de Site is S.A.R.L. CAMPING VERTE VALLÉE.

4.2 Identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming is S.A.R.L. CAMPING VERTE VALLÉE.

4.3 Verzamelen van gegevens door de “uitgever

4.3.1 Verzamelde gegevens

4.3.1.1 Gegevens verzameld tijdens het browsen

Wanneer u de Site doorbladert, stemt u ermee in dat de “uitgever” informatie verzamelt over: uw gebruik van de Site; de geraadpleegde en aangeklikte inhoud; uw demografische gegevens; het gebruikte apparaat en de softwareomgeving ervan; tracers, webbakens, webopslag, unieke advertentie-identificatoren; verbindingsgegevens (tijden, geraadpleegde pagina’s, IP-adres, enz.); en/of webpagina’s die voor of na het gebruik van de Site zijn bezocht.

4.3.1.2 Gegevens die worden verzameld wanneer u het contactformulier gebruikt of een e-mail stuurt

Het gebruik van het contactformulier door de Internetgebruiker impliceert het verzamelen door de “uitgever” van de volgende persoonlijke gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, informatie die vrijwillig door de Internetgebruiker wordt doorgegeven met het oog op de behandeling van zijn/haar zaak.

Internetgebruikers die niet de informatie willen verstrekken die nodig is om het contactformulier te gebruiken, kunnen niet rechtstreeks vanaf de site een bericht naar de “uitgever” sturen.

4.3.1.3 Gegevens verzameld bij het versturen van nieuwsbrieven

Voor het versturen van de nieuwsbrief kan het nodig zijn dat de “uitgever” uw e-mailadres verzamelt en verwerkt.

4.3.2 Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

De gegevens die tijdens het browsen worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt met als doel :

 • een gerechtelijke procedure starten ;
 • de identiteit van internetgebruikers verifiëren;
 • de beveiliging van de Site te waarborgen en te verbeteren;
 • de Site ontwikkelen, beheren, verbeteren, aanbieden en beheren;
 • informatie te verzenden en contact op te nemen met de internetgebruiker, onder andere via e-mail, telefoon en pushmelding;
 • de inhoud van de Site delen met andere mensen of hun raadpleging of mening kenbaar maken aan deze andere mensen, via de knoppen voor het delen van sociale netwerken;
 • de ervaring van de internetgebruiker contextualiseren en verbeteren;
 • gerichte reclame-inhoud;
 • illegale of onwettige activiteiten te vermijden ;
 • ervoor zorgen dat de voorwaarden voor het gebruik van de Site worden nageleefd.

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het verzenden van een e-mail worden geautomatiseerd verwerkt met als doel :

 • contractuele verplichtingen nakomen ;
 • een gerechtelijke procedure starten ;
 • de identiteit van internetgebruikers verifiëren;
 • informatie te verzenden en contact op te nemen met de internetgebruiker, onder andere via e-mail, telefoon en pushmelding;
 • gerichte reclame-inhoud;
 • illegale of onwettige activiteiten te vermijden ;
 • ervoor zorgen dat de voorwaarden voor het gebruik van de Site worden nageleefd.


De gegevens die worden verzameld bij het versturen van een nieuwsbrief worden automatisch verwerkt om :

 • stuur informatie over actuele gebeurtenissen.


4.3.3 Wettelijke basis voor verwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevens die tijdens het browsen worden verzameld, is het legitieme belang van de “uitgever”, namelijk om het gedrag op de Site te analyseren en de veiligheid en werking van de Site te verbeteren.

De gegevens die worden verzameld wanneer u het contactformulier gebruikt of een e-mail stuurt, zijn wettelijk gebaseerd op een legitiem belang van de “uitgever”, namelijk de verwerking van uw verzoek.

De rechtsgrondslag voor de gegevens die worden verzameld bij het versturen van een nieuwsbrief is de toestemming van de betrokken personen.

4.3.4 Ontvangers van gegevens

De verzamelde gegevens kunnen alleen door de “uitgever” worden geraadpleegd en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

4.3.5 Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die tijdens het browsen worden verzameld, worden bewaard gedurende een redelijke periode die nodig is voor een goede administratie van de Site en maximaal 12 maanden.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tot 12 maanden nadat de opdracht is voltooid ten behoeve van de internetgebruiker.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, verplicht de “uitgever” zich ertoe de gegevens van de betrokken personen definitief te verwijderen.

4.3.6 Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen onder veilige omstandigheden, met behulp van geavanceerde technologie, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de huidige nationale wetgeving.

4.4 Respect voor rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op ons postadres 4092 Route Du Lac 88400 XONRUPT LONGEMER – FRANKRIJK of door ons online contactformulier in te vullen.

4.4.1 Recht op informatie, toegang en communicatie van gegevens

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Gelet op de verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op de “uitgever” rust, zal uw aanvraag slechts in behandeling worden genomen indien u uw identiteit bewijst, met name door overlegging van een scan van uw geldig identiteitsbewijs (in geval van een aanvraag via ons daartoe bestemde elektronische formulier) of een ondertekende fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs (in geval van een schriftelijke aanvraag), beide vergezeld van de woorden “Ik verklaar op erewoord dat de kopie van dit identiteitsbewijs een eensluidende kopie is van het origineel. Gedaan te _ _ _ _ _ _ _ _ _ op _ _ /_ _/_ _ _ _”, gevolgd door uw handtekening.

Om je te helpen bij je aanpak vind je hier een modelbrief die is opgesteld door de Cnil.

4.4.2 Recht op rectificatie, verwijdering en vergetelheid van gegevens

U hebt het recht om te vragen om rectificatie, bijwerking, blokkering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die mogelijk onnauwkeurig, onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. Indien van toepassing kunnen de erfgenamen van een overleden persoon vragen dat er rekening wordt gehouden met het overlijden van hun familielid en/of dat de nodige updates worden uitgevoerd.

Om je te helpen bij je aanpak vind je hier een modelbrief die is opgesteld door de Cnil.

4.4.3 Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Om je te helpen bij je aanpak vind je hier een modelbrief die is opgesteld door de Cnil.

4.4.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat te ontvangen.

4.4.5 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de “uitgever” wordt beperkt. Op deze manier kunnen je gegevens alleen worden opgeslagen en niet langer worden gebruikt door de “uitgever”.

4.4.6 Reactietijden

“De uitgever verbindt zich ertoe uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander bijkomend verzoek om informatie te beantwoorden binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.

4.4.7 Klachten bij de bevoegde autoriteit

Als u van mening bent dat “de uitgever” zijn verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de Cnil, waaraan u hier een verzoek kunt richten.

4.5 Overdracht van verzamelde gegevens

4.5.1 Overdracht aan partners

De “Editor” informeert u dat we een beroep doen op bevoegde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven te vergemakkelijken. Deze serviceproviders kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en kunnen gegevens ontvangen die op de Site zijn verzameld.

De “Uitgever” heeft er eerder voor gezorgd dat zijn dienstverleners adequate garanties implementeren en voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming, bijvoorbeeld via het Amerikaanse Privacy Shield.

De internetgebruiker stemt ermee in dat de verzamelde gegevens door de “uitgever” worden doorgegeven aan zijn partners en door deze partners worden verwerkt in het kader van diensten van derden, namelijk :

PartnerKwaliteitLand van bestemmingUitgevoerde behandelingPrivacybeleid
Google AnalyticsOnderaannemerVS (Privacy Shield)Compilatie van commerciële statistieken om rapporten te genereren over de interacties van internetgebruikers.https://policies.google.com/privacy
Google-kaartenOnderaannemerVS (Privacy Shield)Interactieve kaarten en geolocatieservice.https://policies.google.com/privacy
YoutubeOnderaannemerVS (Privacy Shield)Service voor het streamen van video’s.https://policies.google.com/privacy

4.5.2 Overdracht op vordering of gerechtelijk bevel

De internetgebruiker stemt er ook mee in dat de “uitgever” de verzamelde gegevens aan iedereen bekendmaakt, op verzoek van een overheidsinstantie of bij gerechtelijk bevel.

4.5.3 Overdracht in verband met een fusie of overname

Als de “uitgever” betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of bij een overname van zijn gehele of een deel van zijn bedrijf door een ander bedrijf, stemt de internetgebruiker ermee in dat de verzamelde gegevens door de “uitgever” aan dit bedrijf worden doorgegeven en dat dit bedrijf de verwerking van persoonsgegevens waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen, uitvoert in de plaats en in de plaats van de “uitgever”.

ARTIKEL 5. BELEID INZAKE COOKIES

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van de “uitgever”, wordt u door een banner boven of onder aan uw scherm gewaarschuwd dat er waarschijnlijk informatie over uw surfgedrag wordt opgeslagen in bestanden die “cookies” worden genoemd. Ons beleid voor het gebruik van cookies geeft je een beter inzicht in de bepalingen die we implementeren voor het surfen op onze website. In het bijzonder informeert het u over alle cookies op onze website, hun doel en hoe u ze kunt configureren.

5.1 Gebruik van cookies

Als uitgever van deze website kan “L’éditeur” cookies en andere tracers op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, gsm, enz.) installeren om u een vlot en optimaal surfen op onze website te garanderen.

Cookies” zijn kleine tekstbestanden van beperkte grootte waarmee we uw computer, tablet of mobiele telefoon kunnen herkennen zodat we de diensten die we u aanbieden kunnen personaliseren.

Om u een beter inzicht te geven in de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die op de website van “l’éditeur” kunnen worden gebruikt, hun naam, hun doel en de duur van hun bewaring.

5.2 Doeleinden van cookies

Met behulp van de informatie in de gebruikte tracers en cookies kan de “uitgever” het aantal bezoeken aan en het gebruik van de Site analyseren en, indien van toepassing, het browsen vergemakkelijken en verbeteren, commerciële statistieken samenstellen of gerichte reclame weergeven.

5.3 Gebruikte tracers

PartnerDoel van de verwerkingPartnervoorwaarden
Google AnalyticsVerkoopstatistieken opstellen.https://policies.google.com/technologies/types
Google-kaartenInteractieve kaarten en geolocatieservice.https://policies.google.com/technologies/types
YoutubeService voor het streamen van video’s.https://policies.google.com/technologies/types


5.4 Uw cookievoorkeuren configureren

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van de “uitgever”, verschijnt er boven of onder aan uw scherm een banner met korte informatie over het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door verder te surfen op de website van de “uitgever” (door bijvoorbeeld te scrollen, op verschillende elementen van de site te klikken of een nieuwe pagina te laden), instemt met het plaatsen van cookies op uw terminal. U wordt ook geacht toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door te klikken op het pictogram “OK, alles accepteren” rechts van de banner boven of onder aan uw scherm.

5.4.1 Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) is voor bepaalde cookies uw voorafgaande toestemming niet vereist voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of hun enige doel is om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, load balancing sessiecookies en cookies die worden gebruikt om uw interface te personaliseren. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door “de uitgever”.

5.4.2 Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is

Deze vereiste is van toepassing op cookies die door derden worden uitgegeven en als “persistent” worden omschreven, in die zin dat ze op uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, is het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid. Deze cookies omvatten cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies en cookies voor het delen via sociale netwerken.

Cookies voor het meten van het publiek verzamelen statistieken over bezoeken aan en gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud/pagina’s die u hebt bezocht). Deze gegevens worden gebruikt om de ergonomie van de website van de uitgever te verbeteren.

5.5 Maximale bewaarperiode voor tracers

Tracers zijn bedoeld om maximaal 13 maanden op de computer van de internetgebruiker te worden opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen onder veilige omstandigheden, met behulp van de huidige technologie, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

5.6 Verzet tegen het gebruik van cookies

5.6.1 Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies

U kunt cookies op elk gewenst moment accepteren of weigeren.

Internetgebruikers kunnen het gebruik van cookies op elk gewenst moment verwijderen of deactiveren door hun browserinstellingen te wijzigen of door gebruik te maken van de instellingeninterface die door de Site wordt aangeboden en die beschikbaar is bij de eerste verbinding bovenaan of onderaan de startpagina, door te klikken op het pictogram “Aanpassen” rechts van de banner. Het is mogelijk om de Site te raadplegen zonder cookies. Het is echter mogelijk dat sommige nevenfuncties van de Site niet werken als de internetgebruiker het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld, zoals navigatie-indicatoren, interactieve kaarten en videostreaming.

5.6.2 Instellingen

Raadpleeg voor meer informatie over tools voor cookiebeheer de speciale pagina op de website van Cnil.

5.6.2.1 Browserinstellingen

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Internetgebruikers kunnen hun browsersoftware zo instellen dat cookies systematisch worden geweigerd of afhankelijk van wie ze verstuurt. Internetgebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo instellen dat ze van tijd tot tijd worden gevraagd cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie op hun terminal wordt opgeslagen.

Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en de keuzes van internetgebruikers. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin staat hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen:

5.6.2.2 Instellingen met behulp van uitbreidingsmodules

De internetgebruiker kan het verzamelen van persoonlijke gegevens ook configureren door extra modules te installeren.

Raadpleeg voor meer informatie over tools voor cookiebeheer de speciale pagina op de website van Cnil.

ARTIKEL 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 Wettelijke bescherming van Site-inhoud

De inhoud van de site kan worden beschermd door auteurs- en databaserechten. Elke weergave, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, geheel of gedeeltelijk, die illegaal en zonder toestemming van de “uitgever” of zijn opvolgers of rechtverkrijgenden wordt uitgevoerd, vormt een schending van boek I en III van de Franse wet op intellectueel eigendom en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging wegens namaak.

6.2 Contractuele bescherming van Site-inhoud

De internetgebruiker verbindt zich er contractueel toe om de inhoud van de site, ongeacht of deze beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, niet te gebruiken, te reproduceren of weer te geven, op welke manier dan ook, voor andere doeleinden dan het lezen door een robot of browser. Dit verbod geldt niet voor indexeringsrobots die als enig doel hebben de inhoud van de Site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

7.1 Wijzigingen

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd door de “uitgever”. De voorwaarden die van toepassing zijn op de internetgebruiker zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij verbinding maakt met de site, waarbij elke nieuwe verbinding met de site betekent dat hij de nieuwe voorwaarden, indien van toepassing, aanvaardt.

7.2 Heel

De nietigheid van een van de clausules van dit contract leidt niet tot de nietigheid van de andere clausules van het contract of van het contract als geheel, die hun volledige effect en reikwijdte behouden. In een dergelijk geval zullen de partijen, voor zover mogelijk, de geannuleerde bepaling vervangen door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het doel van deze voorwaarden.

7.3 Niet-ontheffing

Het niet uitoefenen door de “uitgever” van de rechten die hem hieronder zijn toegekend, mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van deze rechten.

7.4 Talen

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans.

7.5 Oneerlijke voorwaarden

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van de Consumentenwet betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen een verkoper en een consument.

ARTIKEL 8. GESCHILLEN

8.1 Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid is onderworpen aan de Franse wet en Europese regelgeving, in het bijzonder de Europese Verordening Gegevensbescherming.

8.2 Arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst zal worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met de FastArbitre-regels van het Digital Institute of Arbitration and Mediation.